China

Guilin Osmanthus Black Tea | Gui Hua Hong Cha

121 Kč / 50 g
  • New

White Monkey | Bai Mao Hou

147 Kč / 50 g
  • New

Wuyi Old Tree Water Sprite | Lao Cong Shui Xian

257 Kč / 50 g
  • New

2014 Bingdao Old Tree Sheng Pu-erh Cake | Bing Dao Sheng Pu Er Bing 200 g

208 Kč / 50 g
  • New

2015 Ripe Simao Special Grade Pu-erh Mini Buns ORGANIC | Te Ji Pu Er Mini Tuo Cha

121 Kč / 50 g
  • New

2017 Yunnan White Peony | Bai Mu Dan Lao Bai Cha Bing 200 g

147 Kč / 50 g
  • New

Guangxi Volcano Oolong | Bai Se Huo Shan Wu Long

321 Kč / 50 g

2019 Matai Old Tree Sheng Pu-erh Cake | Ma Tai Sheng Pu Er Bing 200 g

208 Kč / 50 g

Spring Jasmine Tips | Mo Li Chun Hao

121 Kč / 50 g

Water Sprite of Wuyi ORGANIC | Wu Yi Shui Xian

147 Kč / 50 g

2019 Bai Ying Shan Odl Tree Mao Cha | Bai Ying Shan Gu Shu Mao Cha

518 Kč / 50 g

Jasmine Snowflakes | Bi Tan Piao Xue

257 Kč / 50 g

Yunnan Golden Tips ORG | Dian Hong Jin Hao

190 Kč / 50 g

Shigu Yellow Huang Da | Shi Gu Huang Da Cha

250 Kč / 50 g

Tianmu Dragon Well ORGANIC | Tian Mu Shan Long Jing

424 Kč -100 Kč 324 Kč / 50 g
  • -100 Kč
  • -100 Kč

Great Red Robe from Wuyi ORGANIC | Wu Yi Da Hong Pao

250 Kč / 50 g
  • Out of stock